Algemene Voorwaarden Dotpaint Academy

De algemene voorwaarden van DOTPAINT ACADEMY vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Maar aangezien ik geloof in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn, zal ik bij een klacht of conflict altijd de intentie hebben om het voor beide partijen zo goed mogelijk op te lossen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen DOTPAINT ACADEMY en een Deelnemer, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

DOTPAINT ACADEMY verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opleidingen, cursussen, trainingen en bijeenkomsten in het open aanbod van DOTPAINT ACADEMY waarvoor men zich individueel bij DOTPAINT ACADEMY kan inschrijven. Onder bijeenkomsten worden onder andere masterclasses, studiedagen en workshops verstaan. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de Deelnemer is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen van de Deelnemer.

Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd voor.

De door DOTPAINT ACADEMY opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegen­bewijs door de Deelnemer. Een door DOTPAINT ACADEMY verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de Deelnemer op de dag van verzending, tenzij de Deelnemer bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Deelnemer, komt dit voor risico van de Deelnemer.

Offertes en Aanbiedingen

Algemeen

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw (voor particulieren, exclusief btw voor zakelijke klanten), en inclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Deelnemers die zich vóór 30 juni 2024 aanmelden ontvangen het ‘dot art starterspakket’ t.w.v. €65,00 gratis bij aanvang van de eerste cursusdag. Dit pakket bevat allerlei handige tools en benodigdheden die gebruikt zullen worden tijdens de jaartraining. Al het cursusmateriaal dat tijdens de trainingsdagen gebruikt wordt, is in het lesgeld inbegrepen. Aanvullende materialen (geheel optioneel) kunnen deelnemers van de Dotpaint Academy Jaartraining met korting inkopen.

Voor opleidingen, cursussen, workshops en trainingen met open inschrijving geldt:

 • De Deelnemer schrijft zich in voor een opleiding, cursus, workshop of training door het verzenden van een email met aanmelding en door betaling van het cursusgeld van de eerste cursusmaand.
 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • De Deelnemer gaat bij inschrijving een abonnement aan voor 10 trainingsdagen die plaatsvinden binnen 1 jaar met een trainingsdagprijs van € 165,-. Het abonnement loopt automatisch af na voltooiing van de 10de trainingsdag.
 • Na inschrijving ontvangt de Deelnemer de eerste factuur voor de eerste cursusmaand voor € 165,-. Deze factuur moet binnen 7 dagen zijn voldaan.
 • Kiest de Deelnemer voor de optie om alle 10 trainingsdagen in één keer te betalen, dan krijgt de Deelnemer maar liefs € 100,- korting en ontvangt de Deelnemer een factuur voor € 1.550,-. Deze factuur moet binnen 7 dagen zijn voldaan.
 • Na ontvangst van de inschrijving stuurt DOTPAINT ACADEMY een bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/training/workshop, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
 • Direct met de bevestiging van inschrijving ontvangt de Deelnemer een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mail adres van de Deelnemer. De registratie van de Deelnemer is pas compleet op het moment dat DOTPAINT ACADEMY de betaling heeft ontvangen.
 • Circa twee weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training /workshop ontvangt de Deelnemer bericht over doorgang van de opleiding/cursus/training/workshop met nadere informatie (indien van toepassing).
 • Op de facturen gericht aan Particuliere Deelnemers zijn de bovengenoemde bedragen incl. 21% BTW. Zakelijke facturen die op naam van de Deelnemer’s onderneming worden afgegeven, zijn de bovengenoemden bedragen plus 21% BTW.

Voor maatwerk opdrachten

Alle offertes en aanbiedingen van DOTPAINT ACADEMY zijn 1 maand geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. DOTPAINT ACADEMY kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de Deelnemer afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DOTPAINT ACADEMY daaraan niet gebonden. DOTPAINT ACADEMY zal in dat geval, indien DOTPAINT ACADEMY dat wenst, een nieuwe offerte of aanbieding sturen dan wel de oorspronkelijke offerte handhaven. Een samengestelde prijsopgave verplicht DOTPAINT ACADEMY niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

door DOTPAINT ACADEMY

DOTPAINT ACADEMY is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 • er naar het oordeel van DOTPAINT ACADEMY onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus of training
 • een docent onverwachts uitvalt en er geen vervanger gevonden kan worden
 • de Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
 • na het sluiten van de overeenkomst DOTPAINT ACADEMY ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen
 • de Deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
 • door de vertraging aan de zijde van de Deelnemer niet langer van DOTPAINT ACADEMY kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voor zover DOTPAINT ACADEMY de opleiding, cursus of training ontbindt omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn of een docent onverwachts uitvalt en geen vervanger gevonden kan worden, is DOTPAINT ACADEMY verplicht om de cursusbijdrage binnen vier weken terug te betalen. Voor zover de Deelnemer voorafgaand aan de opleiding, cursus of training zijn (financiële) verplichtingen jegens DOTPAINT ACADEMY niet is nagekomen, is DOTPAINT ACADEMY gerechtigd de Deelnemer toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de Deelnemer desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

door de Deelnemer

 • Wettelijke bedenktermijn voor het open aanbod bij online inschrijving via de website van DOTPAINT ACADEMY
 • Gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Deelnemer reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door DOTPAINT ACADEMY ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Deelnemer.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door DOTPAINT ACADEMY ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Deelnemer.
 • Bij annulering tot 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/workshop is de Deelnemer aan DOTPAINT ACADEMY €50,00 administratiekosten verschuldigd, tenzij anders vermeldt.
 • Bij annulering binnen 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/workshop of tijdens de opleiding/cursus/training is de Deelnemer de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders vermeldt.
 • Indien de Deelnemer annuleert binnen 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training en een vervanger voordraagt en DOTPAINT ACADEMY hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de Deelnemer aan DOTPAINT ACADEMY €50,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Indien de Deelnemer annuleert binnen 5 weken, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training en DOTPAINT ACADEMY kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen, is de Deelnemer aan DOTPAINT ACADEMY €50,00 administratiekosten verschuldigd.
 • DOTPAINT ACADEMY is niet verplicht tot het vragen van een vervanger van de wachtlijst.
 • In geval van overmacht van de Deelnemer (bijvoorbeeld vanwege ziekte, overlijden, of andere dringende reden) heeft de Deelnemer het recht om op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Voor maatwerk opdrachten

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door DOTPAINT ACADEMY van Deelnemer ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail.
 • Bij annulering tussen de 3 en 5 weken voor aanvang van de opdracht is de Deelnemer 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 3 weken voor aanvang van de opdracht is de Deelnemer 100% van de kosten verschuldigd.

Uitval docent door overmacht

Bij uitval van een docent door overmacht zal DOTPAINT ACADEMY zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal DOTPAINT ACADEMY zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de Deelnemer geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor DOTPAINT ACADEMY. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de Deelnemer.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens en alle informatie die door de Deelnemer verstrekt wordt zal door DOTPAINT ACADEMY en door de aan DOTPAINT ACADEMY verbonden docenten en assistenten vertrouwelijk behandeld worden. De Deelnemer verplicht zich op zijn kant alle in de opleiding, cursus of training, workshop of bijeenkomst opgedane kennis van vertrouwelijke aard vertrouwelijk te behandelen.

Auteursrecht

Het auteursrecht op het door DOTPAINT ACADEMY uitgegeven cursusmateriaal berust bij DOTPAINT ACADEMY, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DOTPAINT ACADEMY zullen door de Deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

Beperking aansprakelijkheid

DOTPAINT ACADEMY is nimmer aansprakelijk voor schade welke de Deelnemer lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van DOTPAINT ACADEMY of door haar ingeschakelde derden. DOTPAINT ACADEMY is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat DOTPAINT ACADEMY nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat, is DOTPAINT ACADEMY nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door DOTPAINT ACADEMY in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

Geschillen

DOTPAINT ACADEMY hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een Deelnemer ontevreden is over producten of diensten van DOTPAINT ACADEMY, kan deze contact opnemen met de betreffende medewerker(s).

Op alle met DOTPAINT ACADEMY gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachten­procedure sluit niet uit dat Deelnemer zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

Duur van de overeenkomst

De jaartraining van de DOTPAINT ACADEMY wordt aangegaan voor 10 trainingsdagen die binnen één jaar plaatsvinden en is niet tussentijds op te zeggen. Het abonnement loopt automatisch af na voltooiing van de 10e trainingsdag.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaand vragen hebben, neem dan gerust contact met me op.

©2024 dotpaint-academy.nl lovingly maintained by Plush Global Media

Contact

Voor meer informatie & vragen, stuur een mailtje!

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?