Algemene voorwaarden NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY

De algemene voorwaarden van NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Maar aangezien wij geloven in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn, zullen wij bij een klacht of conflict altijd de intentie hebben om het voor beide partijen zo goed mogelijk op te lossen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY en een Deelnemer, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opleidingen, cursussen, trainingen, congressen en bijeenkomsten in het open aanbod van NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY waarvoor men zich individueel bij NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY kan inschrijven. Onder bijeenkomsten worden onder andere masterclasses, studiedagen en workshops verstaan. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de Deelnemer is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen van de Deelnemer.

Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd voor.

De door NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegen­bewijs door de Deelnemer. Een door NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de Deelnemer op de dag van verzending, tenzij de Deelnemer bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheids­problemen met betrekking tot de e-mailbox van de Deelnemer, komt dit voor risico van de Deelnemer.

Offertes en aanbiedingen

Algemeen

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving geldt:

 • De Deelnemer schrijft zich in voor een opleiding, cursus of training door het verzenden van een email met aanmelding en door betaling van het cursusgeld van de eerste maand.
 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van de inschrijving stuurt NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY een bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/training, beschikbaar­heid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
 • Direct met de bevestiging van inschrijving ontvangt de Deelnemer een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mail adres van de Deelnemer. De registratie van de Deelnemer is pas compleet op het moment dat NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY de betaling heeft ontvangen.
 • Circa twee weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training ontvangt de Deelnemer bericht over doorgang van de opleiding/cursus/training met nadere informatie (indien van toepassing).

Voor maatwerk opdrachten

Alle offertes en aanbiedingen van NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY zijn 1 maand geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de Deelnemer afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY daaraan niet gebonden. NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY zal in dat geval, indien NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY dat wenst, een nieuwe offerte of aanbieding sturen dan wel de oorspronkelijke offerte handhaven. Een samengestelde prijsopgave verplicht NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeen­komstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

door NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY

NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 • er naar het oordeel van NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus of training
 • één of meerdere docenten onverwacht uitvalt en er geen vervanger gevonden kan worden
 • de Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
 • na het sluiten van de overeenkomst NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen
 • de Deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
 • door de vertraging aan de zijde van de Deelnemer niet langer van NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen

Voor zover NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY de opleiding, cursus of training ontbindt omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn of één of meerdere docenten onverwacht uitvalt en geen vervanger gevonden kan worden, is NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY verplicht om de cursusbijdrage binnen vier weken terug te betalen. Voor zover de Deelnemer voorafgaand aan de opleiding, cursus of training zijn (financiële) verplichtingen jegens NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY niet is nagekomen, is NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY gerechtigd de Deelnemer toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de Deelnemer desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

door de Deelnemer

Wettelijke bedenktermijn voor het open aanbod bij online inschrijving via de website van NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY
Gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Deelnemer reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Deelnemer.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Deelnemer.
 • Bij annulering tot 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training is de Deelnemer aan NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY €55,00 administratiekosten verschuldigd, tenzij anders vermeldt.
 • Bij annulering binnen 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training of tijdens de opleiding/cursus/training is de Deelnemer de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders vermeldt.
 • Indien de Deelnemer annuleert binnen 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training en een vervanger voordraagt en NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de Deelnemer aan NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY €55,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Indien de Deelnemer annuleert binnen 5 weken, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training en NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen, is de Deelnemer aan NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY €55,00 administratiekosten verschuldigd.
  NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY is niet verplicht tot het vragen van een vervanger van de wachtlijst.
 • In geval van overmacht van de deelnemer (bijvoorbeeld vanwege ziekte, overlijden, of andere dringende reden) heeft de deelnemer het recht om op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Voor maatwerk opdrachten

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY van Deelnemer ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail.
 • Bij annulering tussen de 3 en 5 weken voor aanvang van de opdracht is de Deelnemer 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 3 weken voor aanvang van de opdracht is de Deelnemer 100% van de kosten verschuldigd.

Uitval docent door overmacht

Bij uitval van een docent door overmacht zal NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de Deelnemer geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de Deelnemer.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens en alle informatie die door de Deelnemer verstrekt wordt zal door NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY en door de aan NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY verbonden docenten en assistenten vertrouwelijk behandeld worden. De Deelnemer verplicht zich op zijn kant alle in de opleiding, cursus of training, congres of bijeenkomst opgedane kennis van vertrouwelijke aard vertrouwelijk te behandelen.

Auteursrecht

Het auteursrecht op het door NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY uitgegeven cursusmateriaal berust bij NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY zullen door de Deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

Beperking aansprakelijkheid

NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY is nimmer aansprakelijk voor schade welke de Deelnemer lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY of door haar ingeschakelde derden. NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat, is NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

Geschillen

NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een Deelnemer ontevreden is over producten of diensten van NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY, kan deze contact opnemen met de betreffende medewerker(s).

Op alle met NATASHJA EN DOTPAINT ACADEMY gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachten­procedure sluit niet uit dat Deelnemer zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

 

Duur van de Overeenkomst

De jaartraining van DOTPAINT ACADEMY wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en is niet tussentijds op te zeggen. Na dit jaar is het abonnement per maand op te zeggen.

De drie maanden training ‘In je Kracht met Kunst’ wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden en is niet tussentijds op te zeggen.

 

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wordt verstuurd

©2020 dotpaint-academy.nl lovingly designed & maintained by Plush Global Media

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account